Alexsander Freitas05:16 min
Feb 26, 2014
87 votes
05:16 min
Jan 26, 2014
27 votes
05:16 min
Jan 13, 2014
128 votes
05:59 min
Nov 13, 2013
178 votes
05:59 min
Oct 20, 2013
87 votes
05:09 min
Sep 07, 2013
35 votes
05:59 min
Jul 17, 2013
84 votes
05:09 min
Jul 15, 2013
103 votes
05:59 min
May 19, 2013
332 votes
05:09 min
May 04, 2013
77 votes
05:09 min
May 03, 2013
122 votes
05:14 min
May 01, 2013
81 votes
02:54 min
Apr 16, 2013
56 votes
02:54 min
Apr 07, 2013
64 votes
05:09 min
Feb 20, 2013
222 votes
05:09 min
Feb 12, 2013
380 votes
02:54 min
Feb 07, 2013
37 votes
02:54 min
Dec 19, 2012
273 votes
05:06 min
Dec 15, 2012
202 votes
02:36 min
Nov 20, 2011
155 votes
02:36 min
Aug 25, 2011
98 votes
02:38 min
Jun 28, 2011
176 votes
02:38 min
May 28, 2011
203 votes
04:10 min
Feb 20, 2011
409 votes
04:10 min
Feb 08, 2011
203 votes
04:10 min
Jan 11, 2011
314 votes
02:24 min
Dec 30, 2010
101 votes
04:10 min
Dec 27, 2010
216 votes
02:24 min
Oct 01, 2010
229 votes
04:01 min
Jun 04, 2010
212 votes
04:01 min
May 24, 2010
166 votes